Head
  تماس با ما درباره ما تصویرها مقاله ها صفحه اول 

مقاله های مرتبط:

-آب و کمیت مصرف آن 

- اسکور آخور


پربازدیدترین ها:

- بخش های مختلف گاوداری

- مشخصات فری استال

- انواع اصطبل های نگهداری دام

- ساختمان شیردوشی

 

 

 

آخور و مدیریت آن

40 تا 60 درصد هزینه های تولید شیر مر بوط به هزینه های خوراک است؛ بنابراین ضروری است به سیستم تهیه خوراک و مدیریت بهینه آن توجه زیادی صورت گیرد تا از اتلاف و افزایش هزینه ها جلوگیری کرد. محل نهایی سیستم خوراک، آخورها می باشد که در این متن در مورد نکات مورد توجه صحبت خواهد شد.

گروه بندی گاوها و سرانه آخور

وقتی که گاوها گروه‌بندی می‌شوند رفتار اجتماعی آنها تغییر کرده و قلدری و ترسو بودن دام‌ها به ویژه در هنگام مصرف خوراک مشخص می‌گردد. قلدری گاوها با اندازه بدن، سن و ... همبستگی دارد. این حالت می‌تواند مصرف خوراک را تحت تاثیر قرار دهد. رقابت شدید در آخور در زمان برگشت از شیردوشی و زمانی که خوراک تازه تحویل داده می‌شود صورت می‌گیرد.

در تحقیقی که بر روی  گروه کوچک صورت گرفت مشخص شد که حداکثر اثر قلدری و رقابت برای مصرف غذا بین 30 تا 45 دقیقه بعد از تحویل خوراک به طول می‌انجامد. این آزمایش نشان داد که نسبت اندازه گروه با طول آخور نبایستی محدود شود یا قابلیت دسترسی به خوراک نباید محدود شود تا از کاهش مصرف خوراک گاوهای ترسو جلوگیری شود زیرا در زمانی که رقابت برای مصرف خوراک وجود دارد گاوهای قلدر معمولا زمان بیشتری را صرف مصرف خوراک، نسبت به گاوهای ترسو صرف می‌کنند که این موضوع سبب مصرف بیشتر خوراک توسط آنها شده و کاهش مصرف خوراک گاوهای ترسو را در پی دارد.

بنابراین توجه به طول مناسب آخور به ازای هر گاو (سرانه آخور) از اهمیت خاصی برخوردار است. جدول زیر ارتباط مصرف خوراک و رفتار تغذیه‌ای دام‌ها نشان می‌دهد:

جدول- سرانه آخور و رفتار تغذیه‌ای گاوهای شیری

سرانه آخور (متر)

بر مصرف ماده خشک

0/21 >

کاهش زمان و مقدار مصرف

0/51-0/21

افزایش رقابت به همراه اثر متغیر بر مقدارمصرف

0/61 - 0/51

عدم اثر قابل ملاحظه بر مقدار مصرف


مدت زمان دسترسی به خوراک

گاوها بایستی 16 تا 18 ساعت به TMR دسترسی داشته باشند.

زمان تحویل خوراک

گاوها TMR را در وعده های مختلف مصرف می کنند که مهمترین وعده مصرف خوراک بعد از شیردوشی است. خوراک تازه بایستی بعداز شیردوشی به ویژه شیردوشی صبح در اختیار گاوها قرار گیرد.

حصار آخور

بیشترین مقدار تولید بزاق، کمترین مقدار جدا کردن ذرات خوراک و پراکندن آن زمانی است که گاو در حالتی که در چراگاه غذا مصرف میکند باشد. لذا ضروری است کف آخور از کف راهروی پشت دیوار آخور حدود 10 تا 15 سانتیمتر بالاتر باشد. وجود حصار مناسب برای آخور ، سبب کاهش پراکندن TMR و تشویق مصرف آن خواهد شد.

گاو

-حالت مصرف علوفه در چراگاه

هل دادن خوراک

معمولا گاوها در هنگام مصرف خوراک، آن را به بیرون پراکنده می کنند که این قسمت خوراک از دسترس آنها خارج می شود. لذا بایستی به صورت دستی یا با باکمک تراکتور و تیغه ای در جلوی آن نصب است TMR به سمت آخور هل داده شود.

 

ادامه دارد...

 
  تماس با ما درباره ما تصویرها مقاله ها صفحه اول
designed by Mehdi 2012