Head
 محیط اطراف گاو را کم اهمیت در نظر نگیرید تماس با ما درباره ما تصویرها مقاله ها صفحه اول 
 
گروه بندی و جایگاه گاوهای بالغ
 
گاوهای بالغ براساس هدف های مدیریتی نظیر تغذیه، تولیدمثل و ... به گروه های مختلفی تقسیم می شوند که می توان برای نیل به این اهداف اصطبل های زیر را در نظر گرفت:

- اصطبل نگهداری گاوهای دوشا:

گاوهایی که شیر آنها قابل فروش است در این اصطبل ها نگهداری می شوند. بسته به اهداف مدیریت گاوداری، این دام ها به یک گروه یا چند گروه- پرتولید، متوسط تولید

و کم تولید- تقسیم می شوند.

-اصطبل نگهداری گاوهای دوره Far Off

این گروه دربرگیرنده گاوهایی است خشک شده اند و تا 3 هفته قبل از زایمان در این گروه نگهداری می شوند.

- اصطبل نگهداری گاوهای انتقالی (Transition)

در منابع مختلف، تعاریف متفاوتی برای گاوهای این گروه بیان شده است. در اینجا، منظور از این گروه،

گاوهایی است که در 3 هفته قبل از زایمان تا 3 هفته بعد از زایمان قرار دارند. این گروه نیز به زیرگروه های زیر

تقسیم می شوند:

- گاوهای دوره Close Up

گاوهایی که سه هفته قبل از زایمان پیش بینی شده آنها باقی مانده به این قسمت وارد و تا یک هفته یا 3 روز قبل از زایمان در این قسمت نگهداری می شوند. سپس به قسمت

گاوهای آماده زایش یا پابه ماه

(Maternity) منتقل می شوند تا زمان زایمان درآنجا باقی می مانند.

- گاوهای تازه زا (Fresh)

گاوهایی که زایمان کرده اند به این گروه منتقل می شوند.این گروه به دو زیر گروه تقسیم می شوند:

    - گاوهای تازه زا با شیر غیر قابل فروش:

این گاوها به جهت اینکه شیرشان غیرقابل فروش است و در شرایط خاص بعد از زایمان قرار دارند در یک گروه

مجزا نگهداری می شوند.

    -گاوهای تازه زا با شیر قابل فروش:

گاوهای گروه قبل به این گروه منتقل تا 21 روز پس از زایمان نگهداری می شوند. هر چند در برخی گاوداری به

مدت یک هفته و در برخی دیگر تا دو هفته نگهداری می شوند.

 
  designed by Mehdi 2012